Allmänna villkor

§1 INLEDNING

1.1 Välkommen till vår webbplats: www.Byggbetalning.se. Användning av denna webbplats regleras
av dessa Allmänna villkor (“Villkoren”) och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder
webbplatsen.
Information som tillhandahålls av oss på denna webbplats får endast användas för informationssyfte
och för beställning av de tjänster som förmedlas där. Genom användning eller nedladdning av
material, registrering av användarkonto eller beställning av tjänster från denna webbplats accepterar
du de villkor som anges nedan.
Vi kan ändra villkoren för webbplatsen och du uppmanas därför att löpande informera dig om från
tid till annan gällande villkor för webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte
nyttja webbplatsen.

1.2 Tjänsten tillhandahålls av det svenska aktiebolaget Byggbetalning Sverige AB med
organisationsnummer 559274–7207 (”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt”).
1.3 Du som registrerar eller avser att registrera ett konto i Tjänsten, är en användare av densamma
(”Användare”) oavsett om du är en fysisk eller juridisk person. Användare som i Tjänsten mottar
faktura/fakturor kallas i det följande för ”Beställare” och Användare som utför hantverksjobbet och
fakturerar i Tjänsten kallas i det följande för ”Utförare”. Med ”Besökare” avses både fysiska och
juridiska personer som besöker Tjänsten utan att vara en Användare.
1.4 Din åtkomst till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och efterlever
Villkoren. Villkoren gäller för alla Besökare, Användare och andra som har åtkomst till eller använder
Tjänsten och/eller någon annan tjänst som förmedlas genom Tjänsten. Genom att besöka eller
använda Tjänsten godkänner du Villkoren.

§2 OM TJÄNSTEN

2.1 Vi tillhandahåller ett verktyg för Utföraren som genom Tjänsten bland annat kan skriva digitala
avtal, fakturera och erbjuda smidiga betallösningar för sina kunder.
Beställaren kan nyttja Tjänsten för att sluta avtal med Utföraren avseende tjänstens utförande.
Genom att acceptera avtalet som Utföraren skickar har ett bindande avtal slutits mellan Beställaren
och Utföraren. Det uppdrag som utförs med anledning av det slutna avtalet utgör ”Förmedlad
tjänst”.
Offert och avtal tillhandahålls genom Oneflow.
Betaltjänsten tillhandahålls genom Billecta.
Besiktning genomförs via besiktningsman.se
Juridisk rådgivning utförs av vår samarbetspartner Lexly.

2.2 Vi åtar oss inte att utföra Förmedlad tjänst. Vi ansvarar därför varken för kvaliteten på eller
utförandet av Förmedlad tjänst.
2.3 Den avtalsrelation som uppstår är alltid mellan Beställare och Utförare. Vi är endast en
förmedlare som tillhandahåller verktygen för att underlätta ett säkert och smidigt avtalsförfarande.

§3 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

3.1 För att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten behöver vi samla in och behandla personuppgifter om
dig. Du kan läsa mer om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i vår
personuppgiftspolicy. Vi tillhandahåller således särskild och separat information om hur
personuppgifter och cookies hanteras och du uppmanas att läsa denna information.

§4 REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTO

4.1 Utföraren kan vara antingen en fysik eller juridisk person. Du får bara registrera ett
användarkonto per organisationsnummer eller personnummer. Ditt användarkonto får bara
användas av dig och de eventuella anställda som du bjuder in.
För att registrera ditt konto som Utförare krävs det att du har antingen ett organisationsnummer, att
du har ett svenskt personnummer alternativt ett samordningsnummer och att du har rätt att arbeta i
Sverige.
4.2 Du har rätt att när som helst sluta använda Tjänsten och att avsluta ditt användarkonto. Villkoren
slutar att gälla efter det att den sista Förmedlade tjänsten som du åtagit dig att slutföra är utförd.

§5 ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

5.1 Du garanterar att du inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande
lagstiftning eller Villkoren. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt användande av
Tjänsten. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på din eller andra
Användares oaktsamhet.
5.2 Du ansvarar för att allt material som görs tillgängligt av dig via Tjänsten inte gör intrång i tredje
parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning.
5.3 För det fall vi finner att något som du lagt upp strider mot gällande lagstiftning eller på annat sätt
kan medföra skada för oss eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att radera detta och/eller stänga
ditt användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske.
5.4 Du får ladda ner information från vår webbplats för ditt eget personliga bruk men inte använda
det i något kommersiellt syfte, som till exempel vidareförsäljning eller inom kommersiell verksamhet.

§6 ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

6.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Tjänsten vid varje given
tidpunkt, inklusive, men inte begränsat till, (i) funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller
utan förvarning. All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Tjänsten
omfattas av Villkoren.
6.2 Vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten operativ och fungerande under sådana
ändringar som beskrivits ovan.

§7 TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

7.1 Vi avser att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året, men förbehåller oss rätten att vid
uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vi ansvarar inte för
eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig
internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll av Tjänsten.

§8 BETALNINGAR

8.1 Fakturering sker via Billecta. För att kunna använda Tjänsten måste Användaren, utförare och
beställare godkänna Billectas allmänna villkor i vår plattform. Billecta kommer då att få tillgång till
delar av dina bank- och personuppgifter för att bl.a. kunna hämta in personuppgifter, så som namn,
adress och telefonnummer samt förmedla betalning mellan Beställare, Utförare och oss (du kan läsa
mer om detta i vår personuppgiftspolicy).
8.2 Som Beställare ska betalning ske när du väljer att acceptera ett avtal från en Utförare och
fakturan skickas till dig, dvs före byggprojektet startar. Utbetalning till Utföraren sker sedan när
Beställaren godkänner utförd Förmedlad tjänst, varpå utbetalning till Utförarens angivna bankkonto
sker inom 24H. Förmedlingen av ersättningen till Utföraren innebär inte att Utföraren på något sätt
står i anställnings- eller uppdragsförhållande till oss Byggbetalning Sverige AB.
8.3 Du accepterar att vi inte ansvarar för någon som helst förlust i anledning av obehörig användning
av betalningsmetod, av en tredje part i samband med din användning av Tjänsten.

§9 FÖLJDER VID BRISTANDE UPPFYLLELSE

9.1 För det fall Utföraren inte infinner sig eller är så försenad att den Förmedlade tjänsten inte kan
utföras, återbetalas hela ersättningen till Beställaren. Då varje fall är unikt förbehåller vi oss rätten
att bedöma när det kan anses att man är så försenad att återbetalning ska utgå. Om beställaren är
missnöjd med utförandet av tjänsten så finns det alltid möjlighet att boka en besiktning. Det är
utlåtande från vår samarbetspartner, dvs. en besiktningsman från besiktningsman.se som avgör om
tjänsten är godkänd eller ej. Om besiktningsmannen godkänner jobbet så betalar Byggbetalning
Sverige AB ut beloppet till Utföraren. När det inte är godkänt så håller Byggbetalning Sverige AB
pengarna till dess att det är åtgärdat av Utföraren.
9.2 Om en Utförare inte infinner sig för utförande av en Förmedlad tjänst, eller inte infinner sig enligt
avtalad tid, kan vi komma att stänga av Utförarens användarkonto enligt punkt 5.3.

§10 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Vi äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej
begränsat till process, metod, programvara och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till
Tjänsten eller något av det material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan vårt samtycke
göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i Tjänsten. Utan ett
sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Tjänsten tillgängligt för
allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.
10.2 Vid länkning till Tjänsten ska den alltid öppnas i ett nytt fönster. Det är inte tillåtet att länka på
ett sådant sätt att Tjänstens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

§11 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

11.1 Vi ansvarar inte för tekniska fel, eller maskinvaru- eller mjukvarufel. Vi ansvarar inte heller för
förlorade eller otillgängliga nätverksanslutningar, eller frånkopplingar från ditt användarkonto. Vi
utlovar inte att Tjänsten kommer att möta dina krav eller förväntningar på den, eller att
användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller fri från fel.
11.2 Vi gör allt vad vi kan för att säkerställa att Tjänsten motsvarar dina förväntningar och vid fel på
Tjänsten kommer vi att göra allt vi kan för att hitta en bra lösning för dig. Vi är dock bara en
förmedlare av tjänster och i de fall du råkar ut för, direkt eller indirekt, skada eller förlust som
orsakas eller påstås ha orsakats genom, eller i samband med, användning av Tjänsten eller
Förmedlad tjänst, accepterar du att vi inte är ansvariga eller ersättningsskyldiga. Beställare ska därför
vid skada eller förlust avseende Förmedlad tjänst vända sig direkt till den Utförare som åtagit sig att
utföra Förmedlad tjänst.
11.3 Då Beställare och Utförare ingår avtal om utförande av Förmedlad tjänst, åligger det Utföraren
att utföra tjänsten på det sätt som överenskommits. Vi på Byggbetalning Sverige AB är inte part i
avtalet och har således ingen ersättningsskyldighet gentemot Utförare och Beställare för avtal de
träffat med varandra genom nyttjandet av Tjänsten. Vi har inte heller någon skyldighet att utföra
tjänster åt Beställare, och tar inget ansvar om Utförare är försenad med utförandet av Förmedlad
tjänst eller om Förmedlad Tjänst är behäftad med fel.
11.4 Vid tvist är det upp till Utförare och Beställare att komma överens alternativt att hänskjuta tvist
till domstol för bedömning. Byggbetalning har ingen del i eventuella rättsliga skeenden mellan
Utförare och Beställare utan ska alltid bara ses som en förmedlare.

§12 FORCE MAJEURE

12.1 Med undantag för de fall vi har agerat grovt vårdslöst, är vi alltid befriade från ansvar för brott
mot Villkoren som orsakats av händelser utanför vår kontroll, såsom, men inte begränsat till,
vattenskada, åsknedslag, pandemi, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller
militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag,
myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda
omständigheter.
Föreligger hinder för oss att tillgängliggöra Tjänsten eller vidta annan åtgärd på grund av
omständighet i detta stycke, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

§13 SKATTEKONSEKVENSER

13.1 Köp och försäljning av Förmedlad tjänst kan medföra skattskyldigheter av olika slag. Du ansvarar
ensam för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av nyttjandet av
Tjänsten. Vi hänvisar till Skatteverket för information om frågor som rör beskattning av tjänster som
förmedlas i Tjänsten, till exempel RUT och ROT-avdrag.

§14 REKLAMATION OCH KLAGOMÅL

14.1 Vi strävar alltid efter att ha nöjda Användare och rekommenderar därför att du vänder dig direkt
till oss med eventuella synpunkter och/eller klagomål.
14.2 Du kan reklamera fel eller brister i Tjänsten som påverkar dig på ett menligt sätt. Reklamation
sker till info@Byggbetalning.se så snart du upptäckt fel eller brist i Tjänsten.

§15 FÖRSÄKRING

15.1 Byggbetalning är ingen Utförare eller Beställare vilket gör att vi inte heller kan stå ekonomiskt
ansvar för eventuella fel i Förmedlad tjänst. Om du som Beställare vill klaga på Förmedlad tjänst
måste du vända dig direkt till Utföraren.

§16 ÄNDRING AV VILLKOREN

16.1 Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera de ändrade
villkoren i Tjänsten. Sådana villkor ska automatiskt börja gälla efter att de publicerats i Tjänsten eller
på annat sätt godkänts av dig. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana
ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella
ändringar.

§17 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

17.1 Om någon bestämmelse i Villkoren helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller inte kunna
göras gällande, ska Villkoren i övrigt gälla fullt ut.

§18 TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

18.1 På Villkoren och Tjänsten ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren
och/eller Tjänsten ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.