Återbetalningspolicy

Följande gäller för att återbetalning ska ske till Beställare.

1. Beställaren eller Utföraren vill avbryta under projektets gång, på grund av olika
omständigheter. 
Om Utföraren eller Beställaren vill avbryta projektet under projektets gång så måste vi
(Byggbetalning) kontaktas och båda parterna ska vara överens om vilket belopp som ska överföras till
Utföraren för det eventuellt utförda jobbet. Om parterna är överens så överförs överenskommet belopp
till Beställare och Utförare, och projektet avslutas sedan.
Om man däremot inte är överens om vilket belopp som ska utbetalas till Utföraren för delvis utfört
jobb så håller vi betalningen tills att man är överens genom medling med hjälp av jurist från Lexly
alternativt att domstol kommer med beslut. Vi avbryter då projektet och genomför transaktionen
manuellt.
Byggbetalning rekommenderar Utföraren att alltid fakturera för varje delmoment då detta minimerar
risk att inte få betalt. Beställaren har också en möjlighet att godkänna delmoment.

2. Beställaren är missnöjd med ett arbete som utförts.
Om det finns misstanke om att arbetet inte är utfört på ett fackmannamässigt sätt och arbetet kan
komma att orsaka fysisk skada och/eller skada på egendom så är det möjligt för beställaren att genom
vår tjänst anlita en besiktningsman via vår samarbetspartner, Besiktningsman.se. Besiktningen som
bokas av beställaren betalas av beställaren om inget annat avtalats.
Byggbetalning rekommenderar att både Utföraren och Beställaren är väldigt noggranna med
beskrivningen avseende omfattningen av jobbet. Ju noggrannare beskrivning desto tydligare blir
eventuella avvikelser.
Kund är missnöjd med jobbet, trots att besiktningsman godkänt arbetet. Kund går vidare till domstol
alternativt söker medlingshjälp via Lexly. Byggbetalning gör en manuell utbetalning till Utföraren,
trots att kunden inte godkänt jobbet. Vi utgår från besiktningsmannens utlåtande. Om förlikning träffas
eller dom faller som ger ett annat utfall än att Utföraren ska få betalt så ska parterna följa fattat beslut.
Kund är missnöjd men vill INTE boka besiktningsman. Byggbetalning håller inne betalningen till dess
att parterna kommit fram till en förlikning antingen på egen hand eller via jurist hos Lexly alternativt
till dess att dom fallit avseende uppkommen tvist. Skulle Utföraren boka och låta utföra en besiktning
som godkänner det utförda arbetet kommer Byggbetalning att betala ut innestående medel till
Utföraren.
Kund är missnöjd och vill avbryta mitt under byggandet. Om inbetalning gjorts avseende ett bestämt
belopp varefter Beställaren vill avbryta uppdraget så måste parterna vara överens om hur stor
betalning som ska betalas ut till Utföraren. Byggbetalning håller annars inne medel till dess att
förlikning skett efter medling med hjälp av jurist från Lexly alternativt att dom fallit.

3. Utföraren går i Konkurs under byggprojektet
Om Utföraren går i konkurs under byggprojektet så får Beställaren eller Utföraren kontakta oss för att
vi ska kunna påbörja en process.
Om parterna är överens om hur stor andel av arbetet som ska betalas kommer betalning att ske till
Utförarens konkursbo. Överskottet går tillbaka till Beställaren.
Om kund och utföraren är oense om hur stor betalning som ska erläggas för det utförda arbetet
behöver Beställaren ta kontakt med Utförarens konkursbo för att påtala problemet. Eventuell tvist
mellan Beställaren och Utförarens konkursbo leder till att Byggbetalning håller inne betalning till dess
att förlikning träffats eller dom har fallit. Byggbetalning avslutar projektet.