Peronuppgiftspolicy

1. Byggbetalning tar väl hand om dina uppgifter

Byggbetalning är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som sparas och behandlas med
anledning av Tjänsten. Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas i enlighet med
gällande lagstiftning.
Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring hur dina personuppgifter behandlas. Skicka
ett mail till oss på info@byggbetalning.se eller ring oss på 08-123456789.

2. Personuppgifter som samlas om dig

Byggbetalning samlar in olika typer av uppgifter om dig när du använder Tjänsten, delvis beroende på
om du är en Beställare eller Utförare. Det är alltså inte nödvändigtvis så att vi kommer att behandla
alla dessa typer av personuppgifter i just ditt fall.
Kontouppgifter. När du som Utförare skapar ett användarkonto i Tjänsten behöver du uppge ditt
organisationsnummer, namn, kontonummer, bank, telefonnummer, adress, e-post samt ange ett
lösenord.
Enhetsinformation. När du använder Tjänsten samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila
enhet), till exempel IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning samt datum
och tid för ditt besök i Tjänsten.

3. Hur dina uppgifter samlas in

Information som du ger till oss. Merparten av alla uppgifter lämnar du själv till oss, till exempel när du
registrerar ditt konto. En del uppgifter måste du dock lämna för att kunna använda Tjänsten. Till
exempel behöver du som Utförare bland annat uppge ditt organisationsnummer, namn,
kontaktuppgifter och andra uppgifter när du registrerar dig i Tjänsten.
Information som samlas in på andra sätt. Ibland kan uppgifter även samlas in från andra än dig. Person
och bankuppgifter samlas in via Billecta.

4. Så här används dina uppgifter

Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra Tjänsten.
Byggbetalning Sverige AB behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande
lagliga grunder:
För att tillhandahålla Tjänsten. Dina personuppgifter kommer i första hand att behandlas för att kunna
tillhandahålla dig Tjänsten. Till exempel används dina personuppgifter för att kunna genomföra
betalning. Dina personuppgifter används även för att bekräfta din identitet när du loggar in i Tjänsten,
samt enhetsinformation för att säkerställa att Tjänsten presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.
För att kommunicera med dig. Dina kontaktuppgifter (bl.a. e-post och telefonnummer) kan komma att
användas för att skicka meddelanden, notifieringar till dig, till exempel om att betalningen är
genomförd och annan information om Tjänsten. Detta görs för att tillhandahålla dig Tjänsten och för
andra berättigade intressen, bland annat Byggbetalning intressen av att förmedla uppdrag genom
Tjänsten.
För att tillhandahålla support. Dina personuppgifter kan behöva användas för att undersöka, svara på
och lösa klagomål och problem med Tjänsten eller ett uppdrag. Detta görs för att kunna tillhandahålla
dig Tjänsten och för andra berättigade intressen, bland annat Byggbetalnings intressen av att Tjänsten
fungerar felfritt för att kunna få igenom smidiga avtal och betalningar mellan Utförare och Beställare.
För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter kan komma att användas för att skapa statistik i
aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara. Statistik kan till exempel röra återkommande
typer av byggprojekt, intäkter och geografisk spridning på projekten i Tjänsten. Detta sker med stöd av
berättigade intressen, bland annat Byggbetalnings intressen av att utveckla och förbättra Tjänsten och
användningen av den.
För att utveckla och förbättra Tjänsten. Enhetsinformation och samlad statistik kan komma att
användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Tjänsten och användarupplevelsen.
Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat Byggbetalnings intressen av att utveckla och
effektivisera Tjänsten.

5. Så länge sparas dina uppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med
behandlingen.
Dina personuppgifter sparas så länge det krävs för att uppfylla dina rättsliga skyldigheter och
rättigheter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning. Om dina
uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att
uppfylla dessa skyldigheter och inget annat.

6. Dina uppgifter delas med andra

Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra. Till exempel kan dina
personuppgifter delas med:
Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos
Byggbetalning, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina jobb.
Utförare, Beställare och andra besökare. Delar av dina personuppgifter kommer att synas för andra
användare och besökare i Tjänsten.
Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter kan behöva överföras till eller delas med
utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till oss. Dessa företag får bara behandla dina
personuppgifter enligt instruktioner från oss. Till exempel lagras och tillhandahålls Tjänsten från

molntjänstplattformarna Microsoft Azure. I de fall där personuppgiftsbiträdesavtal behövs så kommer
det att säkerställas av oss.

Billecta. Betallösningen i Tjänsten tillhandahålls av Billecta. Billecta ger oss tillgång till delar av dina
bank- och personuppgifter för att kunna förmedla betalningar mellan Beställare, Utförare och oss
Byggbetalning Sverige AB. Billecta tillhandahåller betallösningen på uppdrag av oss Byggbetalning
Sverige AB. Du kan läsa mer om hur betallösningen fungerar i användarvillkoren för Tjänsten.
Myndigheter. Byggbetalning kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom
Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
Försäljning. Byggbetalning kan komma att komma att dela dina personuppgifter till en potentiell
köpare av Byggbetalnings verksamhet eller tillgångar. Givetvis kommer vi däremot aldrig att sälja
dina personuppgifter separat till en tredje part, om du inte godkänt det.

7. Dina uppgifter kan behandlas utanför EU/EES

Byggbetalning strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina
personuppgifter kommer dock i några fall behöva överföras till företag utanför EU/EES. Till exempel
kommer dina personuppgifter överföras till Billecta och Microsoft, som bland annat kommer att
behandla dina uppgifter i USA.
Du bör känna till att andra regler kan gälla för dina personuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan
innebära ett sämre skydd. Byggbetalning kommer dock se till att alla rimliga legala, tekniska och
organisatoriska åtgärder finns på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och
med en adekvat skyddsnivå (t.ex. Privacy Shield).

8. Dina rättigheter

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och påverka hur dina
personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.
Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för
berättigade intressen. I så fall måste vi antingen bevisa att det finns berättigade skäl för behandlingen,
som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer
information om den intresseavvägning som har gjorts.
Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av dina
personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Den första kopian
är gratis. För ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift. Du har även rätt att överföra
dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är
nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att
behandla uppgifterna.
Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även
rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Många av dina uppgifter kan du själv ändra direkt i
Tjänsten.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills
felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.
Du bör känna till att det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar, eller utökar,
dina rättigheter. Till exempel kan legala skyldigheter hindra oss från att lämna ut eller flytta delar av
dina uppgifter, eller från att omedelbart radera dina uppgifter.

9. Kontaktuppgifter

Om du vill utöva någon av rättigheterna ovan eller har frågor om vår behandling av personuppgifter är
du välkommen att höra av dig till info@byggbetalning.se. För att försäkra oss om att vi endast lämnar
ut personuppgifter till rätt person kan vi komma att kräva att du legitimerar dig på ett lämpligt sätt för
att vi ska kunna tillgodose din begäran.

10. Ändringar i vår personuppgiftspolicy

Byggbetalning kan komma att göra ändringar och uppdateringar i denna personuppgiftspolicy. Du
hittar alltid vår gällande personuppgiftspolicy på vår plattform.

Denna personuppgiftspolicy ändrades senast den 4 juni 2023

Cookies

1. COOKIES

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator
(eller annan enhet) och som används för att förbättra webbplatsens funktionalitet.

2. ANVÄNDARE AV COOKIES

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med
cookies få information om webbplatsen innehåller cookies eller ej och i så fall ändamålet med
användningen av cookies. Webbplatsen taskUtförare.se använder textfiler som sparas i er dator för att
kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie
genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) går aldrig att koppla till er personliga
information.